Kim & C premium satin scarf

smooth to feel

Kim & C premium satin scarf

C$5.99Price
Excluding GST/HST